POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 
Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w firmie MPBPL jest przedmiotem naszej szczególnej troski i gwarantujemy iż wszelkie naruszenia zasad bezpieczeństwa będą spotykać się ze zdecydowaną reakcją przewidzianą w obowiązujących przepisach systemu prawnego. Ponadto zawsze staramy się minimalizować ilość zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a także minimalizować ilość podmiotów zewnętrznych uczestniczących w ich przetwarzaniu przekazując jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług zapewniając ich najwyższy poziom.
Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem przekazywanych nam danych jest firma "MPBPL" Michał Kanikuła z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 9B lok. 21, 81-331 Gdynia, nr NIP: 5862226710, nr REGON: 364181933; kontakt: adres e-mail : mpbpl@mpbpl.pl telefon : 885-285-385 witryna internetowa: www.mpbpl.pl adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 32/22, 81-366 Gdynia,
Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy? Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres przetwarzanych danych osobowych w zależności od etapu na jakim odpowiadamy na Państwa zapytanie/prowadzimy Państwa sprawę. W zależności od etapu na jakim się kontaktujemy przetwarzamy różne dane osobowe: Pierwszy kontakt: W sytuacji gdy kontaktują się Państwo z nami po raz pierwszy w danej sprawie, zwykle, przetwarzamy dane takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu. Przetwarzamy je w celu sprawnego kontaktu i możliwości przedstawienia Państwu naszych usług dostosowanych do potrzeb i preferencji każdego z naszych potencjalnych klientów oraz przekazania podstawowych informacji o sposobie i zasadach funkcjonowania mechanizmu dochodzenia roszczeń za pomocą naszej firmy. Analiza sprawy: Podczas procesu analizy Państwa sprawy, po przesłaniu lub udostępnieniu nam podczas spotkania dokumentów dotyczących Państwa roszczeń, zwykle, przetwarzamy dane takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy. Na tym etapie dane wskazane powyżej mogą być przekazywane w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów takich jak biura rzeczoznawców oraz kancelarie adwokackie i radcowskie, a w wyjątkowych sytuacjach także Towarzystwom Ubezpieczeniowym w zakresie kierowanych do nich pytań o sytuację faktyczną i prawną Państwa sprawy (zawsze na podstawie przekazanego nam przez Państwa pełnomocnictwa). Przetwarzamy je (nasza firma oraz określone powyżej podmioty współpracujące) w celu dokładnego sprawdzenia Państwa zapytania i przekazania jak najdokładniejszej informacji o Państwa roszczeniu.
Przygotowanie i zawarcie umowy:
Podczas procesu przygotowania i zawarcia umowy przetwarzamy dane takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy. Na tym etapie dane wskazane powyżej mogą być przekazywane w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów takich jak kancelarie adwokackie i radcowskie oraz prowadzącego obsługę księgowo-podatkową naszej firmy biura rachunkowego, a w wyjątkowych sytuacjach także Towarzystwom Ubezpieczeniowym w zakresie kierowanych do nich pytań o sytuację faktyczną i prawną Państwa sprawy (zawsze na podstawie przekazanego nam przez Państwa pełnomocnictwa). Przetwarzamy je (nasza firma oraz określone powyżej podmioty współpracujące) w celu jak najlepszego skonstruowania Państwa umowy z naszą firmą. Podczas procesu realizacji na Państwa rzecz usług, po zawarciu umowy, przetwarzamy dane takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego, ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy. Na tym etapie dane wskazane powyżej mogą być przekazywane w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów takich jak biura rzeczoznawców, kancelarie adwokackie i radcowskie, biura rachunkowego prowadzącego obsługę księgowo-podatkową naszej firmy oraz do innych podmiotów uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń.. Przetwarzamy je (nasza firma oraz określone powyżej podmioty współpracujące) w celu jak najlepszej realizacji usług na Państwa rzecz bądź w celu skutecznego dochodzenia roszczeń nam odsprzedanych. Po zakończeniu procesów dochodzenia roszczeń nam powierzonych (zarówno w formie cesji praw jak i zlecenia prowadzenia spraw w Państwa imieniu) przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany przez szczególne przepisy prawa (np. prawo podatkowe), a dane podstawowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu wraz z krótką informacją na temat prowadzonych dla Państwa spraw w celach archiwalnych i umożliwienia korzystania z ofert promocyjnych skierowanych do naszych klientów Ze względu na dużą indywidualność każdej z Państwa spraw nie zawsze wszystkie dane określone powyżej są w każdej sprawie przetwarzane. Zawsze jednak wszystkie dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od Towarzystw Ubezpieczeniowych uzyskanych za Państwa zgodą na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa bądź zawartej z Państwem umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej. W każdej sprawie staramy się by minimalizować ilość danych osobowych przez nas przetwarzanych i przekazywanych, jednakże ze względu na szczególny charakter oferowanych przez nas usług są one niezbędne do właściwej i skutecznej ich realizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w jakim zakresie przetwarzamy, bądź przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe oraz pytań z zakresu czy, a jeżeli tak to które, podmioty zewnętrzne uczestniczyły podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób: kontakt: adres e-mail : mpbpl@mpbpl.pl telefon : 885-285-385 witryna internetowa: www.mpbpl.pl adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 32/22, 81-366 Gdynia,
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
W sytuacji gdy kontaktują się Państwo z nami po raz pierwszy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu sprawnego kontaktu i możliwości przedstawienia Państwu naszych usług dostosowanych do potrzeb i preferencji każdego z naszych potencjalnych klientów oraz przekazania podstawowych informacji o sposobie i zasadach funkcjonowania mechanizmu dochodzenia roszczeń. Podczas procesu analizy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dokładnego sprawdzenia Państwa zapytania i przekazania jak najdokładniejszej informacji o Państwa prawach i możliwości ich dochodzenia. Podczas procesu przygotowania i zawarcia umowy, a także na etapie realizacji umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu jak najlepszego wykonania usługi mając na uwadze szczególny charakter pełnionych usług. W przypadku umów cesji przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń nam odsprzedanych. Po zakończeniu procesów dochodzenia roszczeń nam powierzonych (zarówno w formie cesji praw jak i zlecenia prowadzenia spraw w Państwa imieniu) przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany przez szczególne przepisy prawa (np. prawo podatkowe), a dane podstawowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu wraz z krótką informacją na temat prowadzonych dla Państwa spraw w celach archiwalnych i umożliwienia korzystania z ofert promocyjnych skierowanych do naszych klientów.
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe i dlaczego?
Podczas realizacji na Państwa rzecz usług, począwszy od usługi analizy sprawy, dane mogą być przekazywane do przetwarzania w całości lub w części do współpracujących z nami podmiotów takich jak: biura rzeczoznawców oraz kancelarie adwokackie i radcowskie, a w wyjątkowych sytuacjach także Towarzystwom Ubezpieczeniowym. Po zawarciu umowy również do prowadzącego obsługę księgowo-podatkową naszej firmy biura rachunkowego, a na etapie realizacji umów (dochodzenia roszczeń) również do innych podmiotów uczestniczących w procesie dochodzenia roszczeń. Zawsze wszelkie akty przekazania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym są dokonywane jedynie w niezbędnym zakresie w celu realizacji na najwyższym poziomie świadczonych na Państwa rzecz usług, bądź w ramach efektywnego dochodzenia przekazanych nam roszczeń na mocy zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej. Ponadto w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego na stronie mpbpl.pl Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez operatora hostingowego oraz poczty elektronicznej tj.:AZ.pl Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147, z którym zawarliśmy umowę świadczenia usług hostingowych i obsługi poczty elektronicznej naszej firmy oraz umowę o powierzeniu przetwarzania danych. O innych podmiotach mogących przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu/witryny mpbpl.pl - czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU. Oprócz powyższego zgodnie z obowiązującym prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, np. organom ścigania, sądom, organom kontrolnym (oczywiście tylko wówczas, gdy te podmioty wystąpią do nas z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną). Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym zewnętrznym firmom nie uczestniczącym w procesie analizy i dochodzenia Państwa roszczeń lub dochodzenia roszczeń przekazanych naszej firmie w ramach umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej. W szczególności Państwa dane osobowe nie są i nigdy nie będą przekazywane odpłatnie czy nie odpłatnie firmom marketingowym oraz reklamodawcom (za wyjątkiem opisanych poniżej sytuacji związanych z korzystaniem z serwisu/witryny mpbpl.pl - czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
Mają Państwo prawo w każdym czasie:

  1. cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  2. żądać dostępu do treści przetwarzanych danych,
  3. żądać sprostowania przetwarzanych danych,
  4. żądać ograniczenia przetwarzania danych,
  5. żądać całkowitego usunięcia przekazanych nam swoich danych osobowych, wnieść sprzeciw wobec celu przetwarzania danych osobowych, otrzymać w jednym dokumencie wszystkie zgromadzone, dotyczące Państwa dane osobowe oraz żądać ich przekazania bezpośrednio przez naszą firmę innemu podmiotowi,
  6. w przypadku naruszenia przez naszą firmę przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, wnieść do właściwego Urzędu zajmującego się Ochroną Danych Osobowych stosowną skargę;
W razie chęci skorzystania z jakiegokolwiek z przysługujących praw albo wątpliwości co do ich zakresu, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:
kontakt:
adres e-mail : mpbpl@mpbpl.pl telefon : 885-285-385
witryna internetowa: www.mpbpl.pl
adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 32/22, 81-366 Gdynia
Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe? Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawsze Państwa dobrowolna zgoda, jaką wyrażają Państwo w momencie:
  1. korzystania z naszego serwisu/witryny mpbpl.pl - czytaj PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU - (w zakresie tam określonym) wysłania zgłoszenia/zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie//witrynie mpbpl.pl zaznaczając przed wysłaniem okienko zgody na przetwarzanie danych osobowych
  2. wysłania zgłoszenia/zapytania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) (na podstawie art. 6 ust 1b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE " przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy")
  3. zgody zamieszczonej w zawartej z nami umowie (najczęściej jest umiejscowiona w ostatnim paragrafie umowy) Przetwarzamy dane w celu realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług zapewniając ich najwyższy poziom. (przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do wykonania umowy).

W razie jakichkolwiek wątpliwości w jakim zakresie przetwarzamy bądź przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe oraz pytań z zakresu czy, a jeżeli tak to które, podmioty zewnętrzne uczestniczyły podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie realizacji usług świadczonych na Państwa rzecz, prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:
kontakt:
adres e-mail : mpbpl@mpbpl.pl
telefon : 885-285-385
witryna internetowa: www.mpbpl.pl
adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 32/22, 81-366 Gdynia,

1. Informacje ogólne.
1.    1. Operatorem Serwisu mpbpl.pl jest firma "MPBPL" Michał Kanikuła z/s ul. Joachima Lelewela 9B lok. 21, 81-331 Gdynia, nr NIP: 5862226710, nr REGON: 364181933; adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 32/22, 81-366 Gdynia
2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego AZ.pl Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147
2. Informacje w formularzach.
1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia/zapytania lub kontaktu handlowego.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK),lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.    Internet Explorer
b.    Chrome
c.    Safari
d.    Firefox
e.    Opera
f.    Android
g.    Safari (iOS)
h.    Windows Phone
.

Partner strategiczny

Partner

Góra